wp-Typography

Na vizu­elni uti­sak koji stiče pose­ti­lac nekog bloga utiče mnogo razli­či­tih čini­laca, a ne samo ono što većini blo­gera prvo padne na pamet — izbor boja, ilu­stra­cije ili raspo­red ele­me­nata na ekranu. Važan čini­lac je i izgled samog tek­sta. Iako tekst na ekranu nikada neće izgle­dati kao odštam­pan, postoje dodaci koji mogu da pomognu da ekran­ski tekst izgleda bolje. Jedan od takvih doda­taka je i wp-Typography, koji omo­gu­ćuje kon­trolu hife­na­cije (rasta­vlja­nja reči na kraju reda), pra­znog pro­stora, uno­še­nje spe­ci­jal­nih tipo­graf­skih karak­tera (npr. zna­kova navod­nika po srp­skom pra­vo­pisu), itd.

wp-typography

Doda­tak podr­žava spe­ci­fič­no­sti 40 jezika, među kojima su i razli­čite srp­sko­hr­vat­ske varijante.

Uko­liko kori­stite Word­Press ver­zije 2.8 ili viši, doda­tak možete insta­li­rati direktno iz kon­trolne table bloga. Doda­tak pose­duje veoma deta­ljan panel za pode­ša­va­nje opcija, na kojem je oba­ve­zno da pode­site jezik radi što pra­vil­nije hife­na­cije. Ostale opcije možete osta­viti na pod­ra­zu­me­va­nim vred­no­stima, ili ih pri­la­go­diti svo­jim potrebama.

(Pažnja: uko­liko tačno znate šta želite, opcije dodatka možete dode­rati i ručno, edi­to­va­njem dato­teke php-typography.php.)

Ostavite odgovor