Kako NE prikazati članak u RSS izvoru

Svaki čla­nak koji napi­šete i obja­vite na svom blogu, auto­mat­ski se obja­vljuje i u RSS izvoru, a u ovoj formi kori­ste ga i razli­čiti agre­ga­tori, RSS čitači — pa i kra­dljivci sadr­žaja. Ali, da li je moguće da neki čla­nak izu­zmete iz RSS izvora?

Moguće je, samo za to morate ili poseg­nuti za poseb­nim dodat­kom, ili uneti dodatni kod u dato­teku functions.php.

Kod za isklju­či­va­nje kate­go­rije iz RSS izvora

Prvo što možete uči­niti — a što se u praksi često poja­vljuje kao potreba — jeste isklju­či­va­nje čitave kate­go­rije iz RSS izvora. Na pri­mer, na svom blogu imam kate­go­riju „pri­vatno“ i ne želim da članke iz te kate­go­rije pri­kažu agre­ga­tori. Reše­nje (uba­ci­va­nje koda u functions.php) je pre­u­zeto sa sajta ZEO:

function exclude_category($query) {
	if ( $query->is_feed ) {
		$query->set('cat', '-5');
	}
return $query;
}

add_filter('pre_get_posts', 'exclude_category');

Ovim ćete iz RSS izvora isklju­čiti sve članke koji pri­pa­daju kate­go­riji sa ID=5, a uko­liko želite da isklju­čite više kate­go­rija, samo nasta­vite da nabra­jate: ‚-5,-7,-11′ …

Isklju­či­va­nje poje­di­nač­nih čla­naka iz RSS izvora

Vari­ja­cija na temu je slu­čaj kada ne želi­teda u RSS izvoru pri­ka­žete odre­đeni čla­nak. Reše­nje je pre­u­zeto sa sajta WPEn­gi­neer:

function fb_exclude_filter($query) {
  if ( !$query->is_admin && $query->is_feed) {
    $query->set('post__not_in', array(40, 9) ); // id of page or post
  }
  return $query;
}
add_filter( 'pre_get_posts', 'fb_exclude_filter' );

Dodaci koji isključuju

Konačno, reše­nje koje je lakše i, posebno za počet­nika, sigur­nije — insta­li­ra­nje poseb­nog dodatka.

Pre­po­ruka, između više doda­taka sa slič­nim funk­ci­jama, ide za WP Hide Post, koji na nivou poje­di­nač­nih čla­naka pruža dodatne moguć­no­sti za pode­ša­va­nje načina na koji će se čla­nak prikazati.

WP Hide PostKao što vidite, taj doda­tak ima i druge moguć­no­sti, među kojima je vero­vatno naj­ko­ri­snija ona koja isklju­čuje čla­nak sa početne stra­nice sajta. Uosta­lom, možete eksperimentisati…

 

 

function exclude_category($query) {
	if ( $query->is_feed ) {
		$query->set('cat', '-5');
	}
return $query;
}

add_filter('pre_get_posts', 'exclude_category');

1 Comment

 1. Kori­sno, pogo­tovo isklju­ci­va­nje clanka sa glavne stra­nice. hvala!

Ostavite odgovor