Zaštita sadržaja lozinkom

Pone­kad će biti potrebno da neki od čla­naka na blogu zašti­tite tako da mu mogu pri­stu­piti samo oni koji znaju lozinku. Ova moguć­nost je već ugra­đena u WordPress.

Među opci­jama za obja­vlji­va­nje čla­naka nalazi se i vidlji­vost (visi­bi­lity). Pod­ra­zu­me­vana vred­nost je „Public“, a opcije su i „Pas­sword pro­tec­ted“ i „Pri­vate“. Oda­be­rite „Pas­sword pro­tec­ted“ i une­site lozinku. I to je sve. Na blogu će se, ume­sto pri­kaza sadr­žaja članka, naći for­mu­lar u koji se mora upi­sati lozinka.

Postoje i slo­že­niji načini kon­trole pri­stupa, odno­sno zaštite sadr­žaja. Neki od tih načina zahte­vaju modi­fi­ko­va­nje .htac­cess fajla, a postoji i više doda­taka (plu­gin) za kon­trolu pri­stupa, kao što su recimo WP-Password ili Glo­bal Post Pas­sword.

Veoma ele­gantno je reše­nje sa bloga Dža­stina Tedloka, koji kori­sti tzv. short­co­des da bi pri­ka­zao odre­đeni sadr­žaj samo regi­stro­va­nim pose­ti­o­cima sajta.

Potrebno je da naj­pre u fajl functions.php une­sete sle­deći deo koda:

add_shortcode( 'member', 'member_check_shortcode' );
function member_check_shortcode( $atts, $content = null ) {
	 if ( is_user_logged_in() && !is_null( $content ) && !is_feed() )
		return $content;
	return '';
}

a zatim, dok pišete čla­nak, da na mestu gde želite da pri­ka­žete eksklu­zivni sadr­žaj, taj sadr­žaj une­sete između kodova [mem­ber] i [/member], na primer:

[member]
Sadržaj namenjen samo registrovanim korisnicima...
[/member]

Na pome­nu­tom blogu naći ćete i pri­mere funk­cija i kodova za još bolju kon­trolu pri­kaza zašti­će­nog sadržaja.

Ostavite odgovor